Lov om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr)

Ot.prp. nr. 19 (2002-2003), Innst. O. nr. 55 (2002-2003), beslutning. O. nr. 60 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.01.2003 Innst. O. nr. 55 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.01.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.02.2003