Lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.01.2003 Innst. O. nr. 56 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2003

   Behandlet i Odelstinget: 11.02.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.02.2003