Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og om endringer i folketrygdloven, brann- og eksplosjonsvernloven og eltilsynsloven

Ot.prp. nr. 18 (2002-2003), Innst. O. nr. 68 (2002-2003), beslutning. O. nr. 72 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 27.02.2003 Innst. O. nr. 68 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2003

   Behandlet i Odelstinget: 03.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003