Lov om endringar i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Ot.prp. nr. 54 (1997-98), Innst. O. nr. 56 (1997-98), beslutning. O. nr. 71 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1998 Innst. O. nr. 56 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998