Lov om årsregnskap m.v. (Regnskapsloven)

Ot.prp. nr. 42 (1997-98), Innst. O. nr. 61 (1997-98), beslutning. O. nr. 65 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1998 Innst. O. nr. 61 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998