Lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Ot.prp. nr. 41 (2002-2003), Innst. O. nr. 87 (2002-2003), beslutning. O. nr. 90 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2003 Innst. O. nr. 87 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003