Lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv

Ot.prp. nr. 43 (2002-2003), Innst. O. nr. 79 (2002-2003), beslutning. O. nr. 103 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2003 Innst. O. nr. 79 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003