Lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Ot.prp. nr. 77 (2002-2003), Innst. O. nr. 83 (2002-2003), beslutning. O. nr. 102 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. O. nr. 83 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003