Odelstinget - Møte tirsdag den 29. april 2003 kl. 14.45

Dato: 29.04.2003

Referatsaker

Referat

 • 1.(86)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om granskingskommisjonen for Mehamn-ulykken 11. mars 1982 med et Twin Otter passasjerfly (Besl. O. nr. 61 (2002-2003))

  2. lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) (Besl. O. nr. 73 (2002-2003))

  3. lov om endring i samelova m.m. (Besl. O. nr. 70 (2002-2003))

  4. lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Besl. O. nr. 66 (2002-2003))

  - er sanksjonert under 11. april 2003

 • 2.(87)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) (Besl. O. nr. 68 (2002-2003))

  2. lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. (Besl. O. nr. 76 (2002-2003))

  3. lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.) (Besl. O. nr. 55 (2002-2003))

  - er sanksjonert under 25. april 2003

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(88)

  Lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) (Ot.prp. nr. 76 (2002-2003))

 • 4.(89)

  Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) (ny § 3-12) (Dokument nr. 8:99 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 5.(90)

  Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (Ot.prp. nr. 68 (2002-2003))

 • 6.(91)

  Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) (Ot.prp. nr. 72 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes finanskomiteen.

 • 7.(92)

  Lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene) (Ot.prp. nr. 60 (2002-2003))

 • 8.(93)

  Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) (Ot.prp. nr. 62 (2002-2003))

 • 9.(94)

  Lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon) (Ot.prp. nr. 78 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes justiskomiteen.

 • 10.(95)

  Lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler (Ot.prp. nr. 65 (2002-2003))

 • 11.(96)

  Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa (Ot.prp. nr. 67 (2002-2003))

 • 12.(97)

  Tillegg til Ot.prp. nr. 33 (2002-2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova) (Ot.prp. nr. 80 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13.(98)

  Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) (Ot.prp. nr. 70 (2002-2003))

 • 14.(99)

  Lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning) (Ot.prp. nr. 71 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes kommunalkomiteen.

 • 15.(100)

  Lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) (Ot.prp. nr. 61 (2002-2003))

 • 16.(101)

  Lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed mv. og Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 (Ot.prp. nr. 73 (2002-2003))

 • 17.(102)

  Lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond (Ot.prp. nr. 77 (2002-2003))

 • 18.(103)

  Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (Ot.prp. nr. 79 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 15–18 sendes næringskomiteen.

 • 19.(104)

  Lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m. (Ot.prp. nr. 63 (2002-2003))

 • 20.(105)

  Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) (Ot.prp. nr. 64 (2002-2003))

 • 21.(106)

  Lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell) (Ot.prp. nr. 66 (2002-2003))

 • 22.(107)

  Lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta (Ot.prp. nr. 69 (2002-2003))

 • 23.(108)

  Lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) (Ot.prp. nr. 74 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 19–23 sendes sosialkomiteen.

 • 24.(109)

  Lov om endring av lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. (endring av heimelsgrunnlag for næringsmiddelavgifta) (Ot.prp. nr. 75 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.