Rettergangsmåten for tvistemål (

Ot.prp. nr. 99 (2002-2003), Innst. O. nr. 6 (2003-2004), beslutning. O. nr. 13 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2003 Innst. O. nr. 6 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.11.2003