Lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.12.2003 Innst. O. nr. 46 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 15.01.2004

   Behandlet i Lagtinget: 12.02.2004