Odelstinget - Møte torsdag den 16.oktober 2003 kl. 14.15

Dato: 16.10.2003

Referatsaker

Referat

 • 1.(1)

  Stortingets presidentskap melder at Stortinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

 • 2.(2)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(3)

  A) Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) B) Lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) (Ot.prp. nr. 6 (2003-2004))

   Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(4)

  Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2003-2004))

 • 5.(5)

  Lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond (Ot.prp. nr. 2 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(6)

  Lov om endringar i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) (Ot.prp. nr. 3 (2003-2004))

   Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(7)

  Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Ot.prp. nr. 7 (2003-2004))

   Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(8)

  Forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS (Ot.prp. nr. 5 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 9.(9)

  Lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) (Ot.prp. nr. 4 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.