Den sivile rettspleie på grunnplanet

Ot.prp. nr. 43 (2003-2004), Innst. O. nr. 90 (2003-2004), beslutning. O. nr. 97 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2004 Innst. O. nr. 90 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2004