Forslag fra Marit Arnstad og Åslaug Haga om endring av Grunnloven § 93. (Rådgivende folkeavstemning)

Dokument nr. 12:12 (2003-2004), Innst. S. nr. 112 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2007 Innst. S. nr. 112 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to forslag om endringer i Grunnloven § 93 om prosedyrer for overføring av suverenitet til internasjonale organisasjoner. Det kreves i dag 3/4 flertall for at Stortinget skal kunne fatte et slikt vedtak etter § 93. Det ene forslaget - fra Inge Lønning og Julie Christiansen - gikk ut på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring skal kunne gis med 2/3 flertall - dersom det først har vært avholdt en rådgivende folkeavstemning om saken. Forslaget ble ikke bifalt. 87 representanter stemt mot forslaget og 74 stemte for. Det andre forslaget - fra Marit Arnstad og Åslaug Haga - foreslo en tilføyelse i § 93 med et krav om at det skal holdes rådgivende folkeavstemning i saker om suverenitetsavståelse. Heller ikke dette forslaget ble bifalt. 148 representanter stemte mot forslaget og 11 representanter stemte for.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2008