Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19 (2003-2004), Innst. S. nr. 94 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 94 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Storting har bifalt grunnlovsforslag (Dokument nr. 12:1 (2003-2004)) om endringer i riksrettsordningen. Riksretten beholdes som en særdomstol for et avgrenset, konstitusjonelt ansvar og består av 11 medlemmer - 5 dommere fra Høyesterett og 6 medlemmer oppnevnt av Stortinget for en periode på 6 år (Riksrettsutvalget).Høyesterettsjustitiarius skal være Riksrettens president. Stortinget i plenum erstatter Odelstinget som påtalemyndighet og kontroll- og konstitusjonskomiteen erstatter protokollkomiteen som forberedende organ. Stortinget kan, med tilslutning fra en tredjedel av representantene, vedta at et nytt uavhengig organ - kalt Stortingets ansvarskommisjon - skal innlede undersøkelser med sikte på å avklare om konstitusjonelt ansvar skal gjøre gjeldende mot noen. Kommisjonen skal bestå av 5 medlemmer oppnevnt av Stortinget for en 6 års-periode.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007