Lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og enkelte andre lover (undersøkelse av sjøulykker)

Ot.prp. nr. 78 (2003-2004), Innst. O. nr. 26 (2004-2005), beslutning. O. nr. 21 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2004 Innst. O. nr. 26 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004