Lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

Ot.prp. nr. 88 (2003-2004), Innst. O. nr. 27 (2004-2005), beslutning. O. nr. 28 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2004 Innst. O. nr. 27 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004