Lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Noreg tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven)

Ot.prp. nr. 93 (2003-2004), Innst. O. nr. 7 (2004-2005), beslutning. O. nr. 6 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.10.2004 Innst. O. nr. 7 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.2004

   Behandlet i Odelstinget: 09.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.2004