Lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2004)

Ot.prp. nr. 9 (2004-2005), Del I, Innst. O. nr. 36 (2004-2005), beslutning. O. nr. 35 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. O. nr. 36 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004