Lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2004)

Ot.prp. nr. 9 (2004-2005), Del II, Innst. O. nr. 24 (2004-2005), beslutning. O. nr. 24 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2004 Innst. O. nr. 24 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004