Lov om omdanning av Kystverket produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

Ot.prp. nr. 20 (2004-2005), Innst. O. nr. 25 (2004-2005), beslutning. O. nr. 23 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2004 Innst. O. nr. 25 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004