Lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Ot.prp. nr. 24 (2004-2005), Innst. O. nr. 40 (2004-2005), beslutning. O. nr. 31 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2004 Innst. O. nr. 40 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004