Velferdsmeldingen

St.meld. nr. 35 for 1994-95, innst. S. nr. 180 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.05.1996 Innst. S. nr. 180 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1996