Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt i Stortingets møte 21. november 1995: "For å sikre sosialhjelpsmottakerne rettssikkerhet og likebehandling, ber Stortinget Regjeringa om å fremme forslag om en statlig minstestandard for stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester §5.1. Minst Minstestandarden skal minimum tilsvare 85% av folketrygdens minstepensjon."

Innst. S. nr. 180 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.05.1996 Innst. S. nr. 180 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1996