Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen 2004

Ot.prp. nr. 10 (2004-2005), Innst. O. nr. 11 (2004-2005), beslutning. O. nr. 10 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 11.11.2004 Innst. O. nr. 11 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.2004