Lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.)

Ot.prp. nr. 29 (2004-2005), Innst. O. nr. 64 (2004-2005), beslutning. O. nr. 60 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2005 Innst. O. nr. 64 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 11.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005