Lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna

Ot.prp. nr. 43 (2004-2005), Innst. O. nr. 51 (2004-2005), beslutning. O. nr. 59 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2005 Innst. O. nr. 51 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2005

   Behandlet i Odelstinget: 18.03.2005

   Behandlet i Lagtinget: 12.04.2005