Lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.)

Ot.prp. nr. 62 (2004-2005), Innst. O. nr. 107 (2004-2005), beslutning. O. nr. 97 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2005 Innst. O. nr. 107 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005