Lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova

Ot.prp. nr. 94 (2004-2005), Innst. O. nr. 124 (2004-2005), beslutning. O. nr. 132 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2005 Innst. O. nr. 124 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2005