A. Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) B. Lov om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover

Ot.prp. nr. 68 (2004-2005), Innst. O. nr. 92 (2004-2005), beslutning. O. nr. 84-85 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. O. nr. 92 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005