Lov om akvakultur (akvakulturloven)

Ot.prp. nr. 61 (2004-2005), Innst. O. nr. 99 (2004-2005), beslutning. O. nr. 113 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. O. nr. 99 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005