Lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre)

Ot.prp. nr. 89 (2004-2005), Innst. O. nr. 109 (2004-2005), beslutning. O. nr. 102 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2005 Innst. O. nr. 109 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005