Lov om statens embets- og tjenestemenn

Ot.prp. nr. 67 (2004-2005), Innst. O. nr. 102 (2004-2005), beslutning. O. nr. 110 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2005 Innst. O. nr. 102 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005