Lov om endringer i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling og i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Ot.prp. nr. 80 (2004-2005), Innst. O. nr. 95 (2004-2005), beslutning. O. nr. 108 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.05.2005 Innst. O. nr. 95 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005