Lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite

Ot.prp. nr. 75 (2004-2005), Innst. O. nr. 98 (2004-2005), beslutning. O. nr. 131 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. O. nr. 98 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2005