Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2005 Innst. O. nr. 127 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2005