Lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Ot.prp. nr. 17 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 110 (2004-2005), Innst. O. nr. 3 (2005-2006), beslutning. O. nr. 11 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet, utviklingssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2005 Innst. O. nr. 3 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring i loven om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND). Endringen betyr at loven gir klarere utrykk for NORFUNDs muligheter til å delta i ulike former for samarbeid med norske og utenlandske partnere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2005