Lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Ot.prp. nr. 78 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 8 (2005-2006), Innst. O. nr. 30 (2005-2006), beslutning. O. nr. 38 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. O. nr. 30 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt lov om endringer i lov om jordskifte m.v. Det innføres to nye sakstyper under lovens virkeområde. Den ene gjelder fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike fellestiltak i områder som i endelig regulerings- eller bebyggelsesplan er utlagt til eksisterende eller nye byggeområder, herunder hytteområder. Videre endres plan- og bygningsloven § 26 slik at kommunen får hjemmel til å sette vilkår om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike fellestiltak i regulerings- eller bebyggelsesplan. Det er også vedtatt endringer i gebyrreglene i jordskifteloven. Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen (regjeringen) bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Odelstinget: 02.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.2006