Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukter m.m. (kosmetikklova)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2005 Innst. O. nr. 6 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har samrøystes vedtatt ei ny lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt. Den nye lova omfattar produkt til bruk på dyr, injeksjonsprodukt, lækjemiddelnære produkt og produkt til tatovering og permanent sminke, i tillegg til dei produktkategoriane som er omfatta av EUs kosmetikkdirektiv. Lova slår fast at det kan bli stilt krav om at produkta ikkje skal vere testa på dyr. Produkt til utvortes bruk som skal lindre, kurere eller førebyggje helseplager som ikkje kjem av sjukdom, blir òg regulerte i den nye kosmetikklova. Det kan i forskrift bli stilt krav om at påståtte helseeffektar må kunne dokumenterast. Lova skal gjelda frå den tid Kongen fastset.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005