Forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Ringstad, Lisbeth Holand, Anita Apelthun Sæle, Lars Sponheim og Erling Folkvord om lov om endringer i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Dokument nr. 8:27, innst. O. nr. 54 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord, Jorunn Ringstad, Lisbeth Holand, Lars Sponheim, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1996 Innst. O. nr. 54 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 13.05.1996