Lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 (2005-2006), Innst. O. nr. 23 (2005-2006), beslutning. O. nr. 33 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2005 Innst. O. nr. 23 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har mot Fremskrittspartiets stemmer vedtatt endringer i introduksjonsloven som innebærer at familiegjenforente til person som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd, tas inn i personkretsen som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Det er forventet at dette vil føre til raskere bosetting av enslige med slik oppholds - eller arbeidstillatelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005