Lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (utvidet tjenesteplikt i fredstid)

Ot.prp. nr. 36 (2005-2006), Innst. O. nr. 32 (2005-2006), beslutning. O. nr. 43 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2006 Innst. O. nr. 32 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en endring i lov om utvidet tjenesteplikt i fredstid for personell som tjenestegjør i Heimevernet. Lovendringen er en følge av et endret trusselbilde og en vedtatt kvalitetsreform i Heimevernet som har medført et justert oppgavespekter for heimevernspersonell.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 04.04.2006