Målbruk i offentleg teneste

St.meld. nr. 7 (2005-2006), Innst. S. nr. 98 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. S. nr. 98 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har sluttet seg til de mål og tiltak som som er omtalt i meldingen, og som blant annet innebærer et sterkere søkelys på lederansvaret, utbygging av språkkonsulenttjenesten og avsetting av nødvendige ressurser til den sentrale tilsynsfunksjonen. Det fremheves at oppfølging av reglene i målloven er et ansvar for ledere på alle nivå i staten. Flertallet har vist til målloven hvor det er slått fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være likestilte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune. Flertallet har også understreket viktigheten av å styrke og verne det norske språket generelt, slik at både bokmål og nynorsk kan bestå som kulturspråk og fullverdige brukssspråk i alle deler av samfunnslivet. Bak flertallet står Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2006