Samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet

St.prp. nr. 33 (2005-2006), Innst. S. nr. 78 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2006 Innst. S. nr. 78 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til godkjenning av FNs konvensjon om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters myndighet. Denne avtalen omhandler rammene for en stats immunitet overfor søksmål reist i nasjonale domstoler i andre land. Avtalen klargjør folkeretten og styrker internasjonal rettsorden på dette området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2006