Lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjensteloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 16 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjensteloven. Endringene i folketrygdloven gir adgang for jordmødre til å rekvirere laboratorieundersøkelser for trygdens regning i forbindelse med kontrollundersøkelser under svangerskap. Videre er en bestemmelse om folketrygdens dekning av utgifter til opphold ved opptreningsinstitusjoner og helsesportssentre m.m. opphevet, og det er gjort en tilpasning av pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner mv. til ordningen med egenandelstak 2 . Endringen i spesialisthelsetjenesteloven gjelder innføring av hjemmel for pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner mv., herunder fritak for betaling for enkelte pasientgrupper. Lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2006.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005