Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)

St.prp. nr. 11 (2005-2006), Innst. S. nr. 44 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. S. nr. 44 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har etter forslag fra Regjeringen enstemmig vedtatt å godkjenne beslutning fra EØS-komiteen om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) og norsk deltakelse i byrået. ENISA skal bidra til å styrke EUs, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2005