Lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.)

Ot.prp. nr. 71 (2005-2006), Innst. O. nr. 64 (2005-2006), beslutning. O. nr. 74 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 64 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i ny lov om statsborgerskap, tilsvarende de som ble innført i utlendingsloven i 2005. Dette innebærer bl.a. at Regjeringen gis adgang til å gi UDI generelle instrukser og til å bringe UDIs positive vedtak i statsborgersaker inn for UNE til ny vurdering. Videre gis departementet adgang til å bringe UNEs positive vedtak inn for domstolene. Den som får positivt vedtak prøvet skal gis rett til fritt rettsråd eller fri sakførsel.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006