Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Ot.prp. nr. 62 (2005-2006), Innst. O. nr. 52 (2005-2006), beslutning. O. nr. 55 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2006 Innst. O. nr. 52 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt forslag fra Regjeringen om endringer i lov om offentlige anskaffelser. Endringene innebærer innføring av overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser, for å sikre større etterlevelse av regelverket. Det settes en maksimalsats på gebyret på 15% av anskaffelsens verdi. Det vil ikke bli administrativ klageadgang. Håndhevelsesmyndigheten legges til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2006