Lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven

Ot.prp. nr. 43 (2005-2006), Innst. O. nr. 45 (2005-2006), beslutning. O. nr. 52 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2006 Innst. O. nr. 45 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Regjeringens forslag til midlertidige endringer i friskoleloven med tilhørende endringer i fagskoleloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.2006

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.2006