Lov om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18

Ot.prp. nr. 85 (2005-2006), Innst. O. nr. 34 (2006-2007), beslutning. O. nr. 53 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. O. nr. 34 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har i dag enstemmig vedtatt endringer i sjømannsloven knyttet til innlemmelse av bestemmelser i direktiver knyttet til EØS-avtalen og bestemmelser gjennomført i norske rett gjennom endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder i hovedsak forbud mot diskriminering i arbeidslivet på grunn av religion eller livssyn, alder eller seksuell orientering, samt om informasjon og konsultasjon i arbeidslivet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007